VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti IoT.water s.r.o., IČO: 055 89 916, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 898/11, PSČ 190 00,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 266551

PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVÍRANÉ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM (DÁLE JEN „VOP“)


1.    SPECIFIKACE SPOLEČNOSTI
IoT.water s.r.o. (dále také jen „Prodávající“)
IČO: 05589916, DIČ: CZ05589916
sídlo: Kolbenova 898/11, 190 00 Praha – Vysočany, Česká republika
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
web: https://www.iot-water.eu/
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C  266551.
registrována k DPH u Finančního úřadu pro Prahu 9

2.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2.1.    Tyto VOP upravují bližší podmínky kupní smlouvy na zařízení Prodávajícího – odečtové hlavy, snímače, mobilního odečtového přijímače, příslušenství (dále také jen „Zboží“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím.
2.2.    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
2.3.    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
2.4.    Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

3.    INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
3.1.    Prodávající tímto informuje kupujícího, že:
a.    v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:
(i)    kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží;
(ii)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; nebo
(iii)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;
(iv)    přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího,
b.    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
(i)    o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
(ii)    o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
(iii)    o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
(iv)    o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
(v)    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
(vi)    o počítačovém programu, pokud porušil jeho původní obal;
(vii)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
3.2.    V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
3.3.    Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
3.4.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na emailovou adresu kupujícího.
3.5.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy, případně Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3.6.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
3.7.    Kupující, který je podnikatelem, se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským oprávněním, v případě kupujícího se sídlem v jiném členském státě EU sdělí kupující své DIČ zanesené v systému VIES. Za kupujícího je oprávněn podepisovat objednávky pouze statutární orgán, jeho člen nebo osoba jím zmocněná.
3.8.    Právní vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím se dále, vedle objednávek a těchto VOP, řídí zákonem č. 89/2012 občanský zákoník.
3.9.    Pokud bude mezi smluvními stranami uzavřena jakákoliv další smlouva, mají ujednání individuálně sjednaná v takové smlouvě přednost před ujednáními obsaženými v těchto VOP.

4.    DŮVĚRNOST INFORMACÍ
4.1.    Veškeré podklady a informace zpřístupněné Prodávajícím kupujícímu v souvislosti s jejich obchodní činností (zejména, nikoliv však výlučně, výkresy, obrázky, fotky, kalkulace a ostatní) v jakékoliv formě jsou předmětem obchodního tajemství Prodávajícího. Kupující se zavazuje, že obchodní tajemství Prodávajícího bude chránit, tedy že předané podklady a informace bude využívat pouze a výlučně pro účely smluvní spolupráce s Prodávajícím neumožní, úmyslně nebo z nedbalosti, aby tyto podklady a informace získala nebo se s nimi, jakkoliv seznámila jakákoliv třetí osoba, případně aby třetí osoba využila jakýchkoliv údajů v nich obsažených. Kupující je oprávněn tyto podklady a informace v rozsahu nezbytném pro plnění závazků vůči Prodávajícímu či vůči orgánům veřejné moci zpřístupnit svým zaměstnancům a daňovým a právním poradcům, pokud budou zavázáni chránit obchodní tajemství Prodávajícího stejně jako kupující.

5.    NABÍDKA A OBJEDNÁVKA
5.1.    Kupující potvrzením a odesláním objednávky přes objednávkový formulář na stránkách Prodávajícího (URL) https://www.iot-water.eu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
5.2.    O skutečnosti, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy byl kupující Prodávajícím informován.
5.3.    Návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující, a to na základě objednávky kupujícího zaslané přes objednávkový formulář. Objednávka kupujícího je považována za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího písemně na email kupujícího, poskytnutý v rámci objednávky nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího doručení.
5.4.    Jednotlivá kupní smlouva vzniká, potvrdí-li Prodávající nabídku kupujícího písemně ve lhůtě dle věty předchozí.
5.5.    Jakékoliv jednání mezi Prodávajícím a kupujícím před odesláním objednávky kupujícího přes objednávkový formulář není nabídkou, ale pouze výzvou kupujícímu k učinění nabídky.
5.6.    V písemném potvrzení objednávky dle čl. 5.3 musí být uvedeno: identifikační údaje smluvních stran, specifikace Zboží, místo dodání, cena, platební a dodací podmínky, způsob přepravy, bankovní spojení.
5.7.    Jednotlivou kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
5.8.    Kupní smlouva musí mít písemnou formu, nestanoví-li tyto VOP či dohoda smluvních stran jinak.
5.9.    Uzavřená kupní smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran v téže věci, ať byla písemná či ústní.
5.10.    Prodávající odpovídá za to, že Zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob, které by jakkoliv omezovaly či znemožňovaly jeho nabytí kupujícím a jeho užití.
5.11.    Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je vedle určení ceny a specifikace Zboží rovněž dodací lhůta.

6.    DODACÍ PODMÍNKY
6.1.    Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Pokud v objednávce kupujícího, na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva, bylo výslovně uvedeno, že termín dodání bude mezi smluvními stranami dojednán dodatečně, pak se jedná o podmínku účinnosti uzavřené kupní smlouvy.
6.2.    O připravenosti dodávky Zboží ke splnění, před sjednaným termínem dodání, je Prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu, a to e-mailem na adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.
6.3.    Prodávající je povinen ke každé dodávce přiložit dodací list, který obsahuje vždy alespoň úplné číslo nebo označení kupujícího nebo kupní smlouvy, množství jednotlivých položek Zboží, druh a počet obalů.
6.4.    Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak platí, že místem dodání Zboží je sídlo Prodávajícího. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít Zboží při dodání. Náklady spojené s dopravou Zboží a jeho balením nese kupující.
6.5.    Případné požadavky na změny objednávky ze strany kupujícího, pokud jsou tyto Prodávajícím i kupujícím odsouhlaseny, mohou přiměřeným způsobem prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Dodání Zboží v pozdějším termínu v tomto případě neznamená prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží.
6.6.    Pokud si kupující zajišťuje sám na své náklady přepravu Zboží od Prodávajícího, zašle mu Prodávající e-mailem nebo faxem uvedeným v objednávce sdělení, že Zboží je připraveno k expedici. Prodávající v tomto sdělení vyzve kupujícího k převzetí Zboží ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů následujících ode dne odeslání tohoto sdělení. Kupující je povinen si v této lhůtě Zboží převzít a odvézt jej z místa, které stanoví Prodávající.
6.7.    Pokud si kupující nepřevezme či neodveze Zboží dle bodu 6.7. ze stanoveného místa v Prodávajícím stanovené lhůtě, je Prodávající oprávněn kupujícím neodebrané Zboží prodat, zcela či z části, jinému kupujícímu a kupujícího o prodeji informovat; povinnost kupujícího odebrat zbylé Zboží tím není dotčena. Dále je Prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné za neodebrané Zboží v částce 1.000,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží (v případě, že kupní cena je sjednána v eurech, činí skladné EUR 50,- denně).
6.8.    Kupující, který si zajišťuje na své náklady přepravu Zboží, je povinen nejpozději jeden pracovní den před avizovaným termínem nakládky Zboží, a to nejpozději do 14:00 hod., sdělit datum a čas plánovaného přistavení auta a číslo SPZ. Prodávající je v případě, že není termín plánovaného přistavení pro nakládku Zboží volný, oprávněn přidělit kupujícímu nebližší možný náhradní termín, který bude kupujícímu oznámen telefonicky, e-mailem či faxem a kupující se zavazuje Zboží v tomto náhradním termínu z Prodávajícím stanoveného místa převzít a odvézt.
6.9.    Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je Prodávající oprávněn Zboží dodat v přiměřeném náhradním termínu i po uplynutí lhůty k dodání. Tento nový termín Prodávající projedná s kupujícím. Dodání Zboží v přiměřeném náhradním termínu neznamená prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží
6.10.    Stávky, výluky, přírodní katastrofy (povodně, sněhové kalamity, aj.) a jiné případy vyšší moci zprošťují Prodávajícího po dobu jejich trvání plnění povinností Prodávajícího vůči kupujícímu. O takových událostech je Prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.
6.11.    Prodávající si vyhrazuje právo dodávky Zboží po částech nebo před sjednaným termínem plnění.
6.12.    Termín dodání Zboží je stanoven Prodávajícím podle nejlepšího vědomí s ohledem na aktuální situaci naplnění kapacity výroby v době potvrzení objednávky.

7.    VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
7.1.    Prodávající si vyhrazuje převod vlastnického práva ke Zboží na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny včetně z koupě vyplývajícího příslušenství a případných nároků souvisejících s porušením smlouvy kupujícím.
7.2.    Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží.

8.    CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1.    Sjednaná kupní cena je jednoznačně stanovená v kupní smlouvě. V případě, že se strany dohodnou na ceně odlišné od ceny určené dle tohoto odstavce, musí být dohoda o odlišné ceně písemná. Kupující je povinen hradit cenu zvýšenou o DPH dle platných právních předpisů.
8.2.    Zboží je prodáváno za smluvní ceny.
8.3.    Pokud nebude smluvními stranami stanoveno písemně jinak, je cena stanovena v Kč/ks, bez DPH,
8.4.    Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení zálohy z kupní ceny Zboží. Do doby uhrazení zálohy na Zboží není Prodávající povinen kupujícímu dodat Zboží.
8.5.    Prodávající je oprávněn fakturovat Zboží ke dni jeho dodání se splatností faktur čtrnáct (14) dnů, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
8.6.    Je-li Zboží dodáváno po částech v několika zásilkách, je Prodávající oprávněn k fakturaci po částech.
8.7.    Kupní cena je zaplacena dnem jejího připsání na účet Prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud není písemně stanoveno jinak.
8.8.    Provedenou platbu, u níž není uveden důvod platby, je Prodávající oprávněn započíst na nejstarší splatné závazky kupujícího. Kupující není oprávněn jednostranně postoupit nebo zastavit jakékoliv své pohledávky za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za Prodávajícím vůči žádné pohledávce Prodávajícího za kupujícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Reklamace dodaného Zboží nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.
8.9.    Každá ze smluvních stran hradí při převodu plateb vlastní bankovní poplatky. Pokud budou při převodu užity korespondenční balíky, jdou všechny tímto vzniklé náklady k tíži kupujícího.
8.10.    Pokud kupující nesplní či poruší některou z platebních podmínek dle těchto VOP, je Prodávající oprávněn další plnění objednávek pozastavit až do doby řádného splnění závazků kupujícím s tím, že po tuto dobu není Prodávající v prodlení s plněním svých povinností vůči kupujícímu. O tom je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.

9.    REKLAMACE
9.1.    Prodávající poskytuje záruku na Zboží v závislosti na záruční době a podmínkách výrobce, nejméně však v rozsahu daném právními předpisy.
9.2.    Kupující se zavazuje zkontrolovat dodané Zboží při jeho převzetí a písemně vyrozumět Prodávajícího o jakémkoliv nedostatku Zboží, a to nejpozději do pěti (5) dnů od data převzetí Zboží kupujícím. Po marném uplynutí této lhůty je dodané Zboží považováno za Zboží dodané v souladu s kupní smlouvou.
9.3.    Kupující není oprávněn reklamovat vady Zboží, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro používání Zboží či Zboží kupujícím upravovaného. U Zboží, prodávaného za nižší cenu, nemůže kupující uplatnit reklamaci na vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
9.4.    Při reklamaci Zboží je kupující povinen předložit fakturu, případně potvrzený záruční list
9.5.    Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy bylo Prodávajícímu doručeno písemné vyrozumění o reklamaci, a to včetně příloh (např. fotodokumentace). V reklamaci kupující popíše vadu nebo uvede, jak se vada projevuje a uvede svůj požadavek na vyřízení reklamace. Prodávající je oprávněn si reklamované Zboží prohlédnout nebo dát prohlédnout jím určenou osobou a kupující je povinen umožnit za tímto účelem přístup ke Zboží. V případě, že kupující neumožní přístup k reklamovanému Zboží, lhůta pro vyřízení reklamace se přerušuje do doby umožnění řádného přístupu.
9.6.    Kupující je povinen do doby vyřízení reklamace učinit veškerá opatření, bránící vzniku dalších škod na reklamovaném Zboží.
9.7.    Reklamace včetně odstranění vady Zboží bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající se může s kupujícím písemně dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení reklamace.
9.8.    Reklamace Zboží či části Zboží nebo požadavek kupujícího na slevu pro nižší hodnotu Zboží nedává kupujícímu právo neuhradit kupní cenu či provést její zápočet.

10.    ODPOVĚDNOST
10.1.    Každá Smluvní strana odpovídá za škodu a další související náklady způsobenou druhé smluvní straně v důsledku porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy a VOP, poskytnutí neúplných či nepravdivých informací nebo z právních předpisů.
10.2.    Kupující se zavazuje, že Prodávajícímu bezodkladně po vyzvání uhradí veškerou škodu a další náklady, která Prodávajícímu a/nebo jakýmkoli třetím osobám v souvislosti s porušením povinností vyplývajících z kupní smlouvy a/nebo VOP, poskytnutí neúplných či nepravdivých informací nebo z právních předpisů kupujícím vznikne, a to včetně jakékoli náhrady škody požadované po Prodávajícím ze strany takových třetích osob, nákladů na právní zastoupení a/nebo jiných nákladů. Kupující je povinen uhradit výše popsanou škodu a/nebo náklady přímo třetím osobám určeným Prodávajícím, pokud jej k tomu Prodávající vyzve.
10.3.    Kupující je povinen učinit veškerá opatření pro odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
10.4.    Prodávající neodpovídá za škodu, která byla způsobena poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací a údajů kupujícím.
10.5.    V případě, že kupující neposkytne Prodávajícímu údaje a/nebo dokumenty, potřebné k plnění povinností dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb nebo takové údaje budou chybné či neúplné a/nebo nebudou poskytnuty včas, a to i neúmyslně, je kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k nápravě takové situace. Pokud Poskytovateli vzniknou jakékoli náklady v souvislosti s takovým pochybením (náklady v souvislosti s řízením u finančního úřadu, soudní řízení, náklady na zastupování advokáty, pokuty a jiné platby, aj.), je kupující povinen takové náklady Prodávajícímu bezodkladně uhradit.
10.6.    Poskytovatel není povinen bránit se rozhodnutím správních orgánů a/nebo soudů a je oprávněn splnit povinnosti uložené mu v takových rozhodnutích a Zájemce je povinen nahradit mu veškerou škodu dle článku VI. těchto VOP.


Ochrana osobních údajů

11.    PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
11.1.    Kupní smlouvou není poskytována žádná licence k využití, ani se žádným způsobem nepřevádí žádné právo k vynálezům, patentům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, ochranným známkám, firmě, know-how, copyright, ani jiným formám průmyslového či duševního vlastnictví.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. srpna 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na (URL) www.iot-water.cz.
12.2.    Smluvní strany se zavazují bez prodlení vzájemně informovat o změnách, týkajících se jejich postavení (změna sídla či místa podnikání, zahájení insolvenčního řízení, vstup do likvidace, ukončení činnosti, aj.) v průběhu trvání smluvního vztahu.
12.3.    Jsou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že podání provedená doporučeným dopisem se považují za doručená pátým pracovním dnem ode dne odeslání podání prostřednictvím držitele poštovní licence.
12.4.    Za doručená budou považována i podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
12.5.    Smluvní strany se zavazují všechny spory, které mezi nimi mohou vzniknout, přednostně řešit dohodou. Tyto VOP a všechny právní vztahy související s těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.
12.6.    Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP.